Resultat

För tre år sedan inledde Rosens Dag ett stort provodlingsprojekt, Kvalitetslyft för rosor i
Sverige. Syftet var att ta reda på vilka rosor som är bäst lämpade för odling i vårt land, både
när det gäller sundhet och härdighet. Både äldre rosor som redan fanns i provodlarnas
trädgårdar och nyare sorter som olika förädlare i Tyskland, England, Danmark, Finland och
USA tillhandahöll, blev grundligt observerade och utvärderade. Totala antalet nya sorter
uppgick till 131 och totala mängden plantor till ca 3 100.

De förädlare som deltagit med rosor i provodlingen är:
Tantau, Tyskland
Kordes, Tyskland
Poulsen, Danmark
Austin, England
Bailey Nurseries, USA
Joy, Kahila & Kangaspunta, Finland
Primavera Sunflor Roses, Frankrike, som representerar flera förädlare i olika länder.

För att hitta provodlare som redan odlar rosor ingick ett upprop i Svenska Rosensällskapets
tidskrift Rosenbladet våren 2011. Dessutom gick samma upprop ut på Allt om Trädgårds
rosforum på nätet. Ett par rosarier och några kommersiella odlare ställde också upp.

Antalet provodlare steg till slut till 121, vilket innebar att alla 3 100 plantor kunde få plats i
trädgårdar från Vilhelmina och Boden i norr till Ystad i söder. Så gott som alla regioner i vårt
land var täckta och likaså fanns det odlare i alla zoner från 1 till 8. Två odlare i varje zon fick
samma sort.

En gång i året mejlades speciellt utformade elektroniska frågeformulär ut till provodlarna. På
formulären fanns frågor bl.a. om växtsätt, höjd och bredd, motståndskraft mot de fyra
vanligaste svampsjukdomarna, blomning, blommornas egenskaper, mängden gödsel de fått,
hur de klarat vintern och allmänt omdöme om rosen. Formulären gick att fylla i på datorn
och när de returnerades gick svaren direkt in i Sveplants stora databas över kulturväxter.

När de sista formulären hade fyllts i i slutet av 2014 var det dags att utvärdera rosorna. Ett
specialprogram hade skapats för att sammanställa uppgifterna för varje ros. Tre rosexperter
värderade rosornas sundhet, blomrikedom och härdighet m.m. och gav ett slutomdöme från
mycket bra till dålig med tanke på rosens lämplighet för odling i Sverige.

De finska rosorna behöver ännu ett år för att växa till sig och blomma tillfredsställande
eftersom de kom som små sticklingsförökade plantor. Så här långt har de visat sig vara
mycket härdiga och friska.

I stort sett blev resultaten positiva både när det gäller sundhet och härdighet. Det märks
tydligt att förädlarna satsar allt mer på att få fram friska rosor. En del rosor överraskade
också med att vara härdiga i zon 5 och t.o.m. 6. De flesta rosorna var ju moderna buskrosor,
tehybrider, floribunda- , klätter-  och marktäckande rosor, framtagna för klimatet i Tyskland,
England, Danmark och USA. Men visst fanns det också sämre rosor som inte kan
rekommenderas, antingen för att de är för mottagliga för sjukdomar eller för ömtåliga för
vårt klimat.

Vi vill betona att resultaten från provodlingen endast är riktgivande med tanke på den
relativt korta tid rosorna provodlats. Vårt klimat är kraftigt varierande och speciellt vintrarna
kan överraska med både sträng kyla och ovanligt milt väder. För att säkert kunna bedöma en
ros härdighet m.m. krävs minst 8-10 år.

Vi delar in rosorna i sådana vi kan rekommendera för odling i vårt land på grund av
sundhet, härdighet och blomrikedom. Den andra kategorin är rosor som är bra men med
vissa reservationer beroende på viss känslighet för främst svartfläcksjuka, regnkänsliga
blommor eller blommor som rensar dåligt. Den sista gruppen är rosor vi inte kan
rekommendera, åtminstone inte för odling på friland.